Algemene voorwaarden

  ARTIKEL 1. | DEFINITIES

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke naar enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

  1. BlackStock Coffee: BlackStock Coffee BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Uithoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62300113.

  2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie BlackStock Coffee een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

  3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en BlackStock Coffee tot stand gekomen overeenkomst.

  4. Producten/apparaten: alle in het kader van een koop-, huur- of bruikleenovereenkomst aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder koffieproducten, c.q. koffieautomaten, pistonmachines en/of accessoires.

  5. Werkzaamheden: alle in het kader van een overeenkomst door of namens BlackStock Coffee uit te voeren (service)werkzaamheden.

  6. Service: onder service wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan het in het kader van bruikleen ter beschikking stellen van verbruiksartikelen, waaronder koffieproducten voor gebruik in al dan niet door BlackStock Coffee geleverde koffieautomaten, pistonmachines, e.d.

  7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BlackStock Coffee en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

  3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van BlackStock Coffee vrijblijvend.

  2. Aan een aanbod van BlackStock Coffee dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

  3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van BlackStock Coffee dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BlackStock Coffee niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van BlackStock Coffee, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BlackStock Coffee anders aangeeft.

  6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

  ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

  1. BlackStock Coffee spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van BlackStock Coffee treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij BlackStock Coffee schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen BlackStock Coffee de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

  2. Indien BlackStock Coffee voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat BlackStock Coffee deze gegevens heeft ontvangen.

  ARTIKEL 5. | HUUR EN BRUIKLEEN: LEVERING VAN APPARATEN EN TERUGLEVERING

  1. Levering van de apparaten geschiedt door aflevering door BlackStock Coffee op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.

  2. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is de apparaten in ontvangst te nemen en dat deze persoon, voor zover zulks door BlackStock Coffee wordt verlangd, meehelpt met het uitladen van de apparaten. Op verzoek van BlackStock Coffee dient deze persoon zich te legitimeren. Indien op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip niemand namens de wederpartij aanwezig is, is BlackStock Coffee gerechtigd de apparaten mee terug te nemen en de hiermee in verband gemaakt extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot nakoming van de overeenkomst, waaronder voldoening van de volledige overeengekomen prijs.

  3. De wederpartij dient vanaf de dag dat de overeenkomst eindigt BlackStock Coffee gedurende de normale werkuren in de gelegenheid te stellen de apparaten terug te nemen. De apparaten dienen op de overeengekomen locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden ingeladen. Indien de apparaten niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip kunnen worden teruggenomen, is BlackStock Coffee gerechtigd de daardoor voor hem ontstane schade, alsmede de daarmee gepaard gaande reiskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

  4. Voor terugname van de apparaten berekent BlackStock Coffee € 250,- per apparaat, welke kosten voor rekening van de wederpartij komen.

  ARTIKEL 6. | HUUR EN BRUIKLEEN: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

  1. Elke huur- en bruikleenovereenkomst is inclusief installatie van de apparaten op locatie van de wederpartij.

  2. BlackStock Coffee blijft bij huur en bruikleen eigenaar van de geleverde apparaten, tenzij een externe leasemaatschappij wordt ingeschakeld waarmee de wederpartij een separate overeenkomst tekent. Beëindiging van een leaseovereenkomst beïnvloedt de duur van tussen BlackStock Coffee en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet.

  3. De wederpartij draagt zorg voor het tijdig aanvullen van de ingrediëntenvoorraad van de apparaten en garandeert het regelmatig en hygiënisch verantwoord reinigen van de apparaten.

  4. De wederpartij verklaart de apparaten in de staat te hebben ontvangen als waarin de apparaten zijn geleverd. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij de apparaten gedurende de periode dat de apparaten haar ter beschikking staan, in dezelfde staat te houden als waarin de apparaten aan haar zijn geleverd. De wederpartij mag de apparaten wat betreft staat, werking en hoedanigheid niet veranderen.

  5. De wederpartij zal als een goed gebruiker daarvan voor de apparaten zorgdragen. De wederpartij dient de apparaten te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de apparaten.

  6. Indien BlackStock Coffee aan de wederpartij omtrent het gebruik van de apparaten aanwijzingen verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

  7. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackStock Coffee niet toegestaan de apparaten (onder) te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.

  8. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de apparaten dient na ontdekking daarvan onverwijld aan BlackStock Coffee te worden medegedeeld.

  9. Totdat de apparaten na afloop van de overeengekomen gebruiksduur feitelijk weer ter beschikking zijn gesteld van BlackStock Coffee, komt alle risico van verlies en beschadiging van de apparaten voor rekening van de wederpartij, ook voor zover de apparaten zich, al dan niet met toestemming van BlackStock Coffee, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mochten bevinden.

  10. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de apparaten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot BlackStock Coffee in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over de apparaten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

  11. De kosten van onderhoud en herstel, welke zich buiten het kader begeven van hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, tijdens de looptijd van de overeenkomst, uit welke hoofde ook nodig of veroorzaakt, komen voor rekening van de wederpartij. Uitsluitend BlackStock Coffee is gerechtigd om onderhoud en herstel van de apparaten uit te (doen) oefenen.

  12. De wederpartij is verplicht de apparaten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan BlackStock Coffee. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de wederpartij jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door wederpartij aan BlackStock Coffee geleverd. Op verzoek van BlackStock Coffee is de wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van BlackStock Coffee en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan BlackStock Coffee ter inzage te geven

  ARTIKEL 7. | DUUR VAN HUUR- EN BRUIKLEENOVEREENKOMSTEN

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. De bepaalde tijd is uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

  2. De ingangsdatum van de overeenkomst is gelijk aan de datum van plaatsing van de apparaten. In geval de overeenkomst betrekking heeft op de plaatsing van meerdere apparaten op verschillende dagen, geldt als ingangsdatum van de overeenkomst, de datum van plaatsing van de laatst geleverde apparaten.

  3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij de overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

  4. De huur eindigt door opzegging, doch niet eerder dan de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende post te geschieden.

  5. Teruglevering van de apparaten door of namens de wederpartij vóór het einde van de overeengekomen duur, dan wel tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

  ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN OVEREENGEKOMEN MINIMALE AFNAME VAN VERBRUIKSARTIKELEN

  1. Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomst waarbij BlackStock Coffee zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de voortdurende of periodieke levering van verbruiksartikelen tegen een door de wederpartij daarvoor verschuldigde prijs.

  2. Elke bruikleenovereenkomst is inclusief service, waaronder de voortdurende of periodieke levering van verbruiksartikelen begrepen is.

  3. De wederpartij verplicht zich jegens BlackStock gedurende de looptijd van de overeenkomst, om benodigde
   verbruiksartikelen exclusief van BlackStock af te nemen.

  4. Ten minste neemt de wederpartij een minimaal aantal kilo's verbruiksartikelen af welk aantal uitdrukkelijk is overeengekomen. Wanneer het overeengekomen minimumaantal verbruiksartikelen per jaar niet gerealiseerd wordt, heeft BlackStock Coffee het recht omzetderving te factureren conform het hierna volgende. In geval de daadwerkelijke afname in een jaar:

  • minder dan 95%, doch meer dan 85% van de overeengekomen minimale afname bedraagt, wordt 2,50 per daadwerkelijk afgenomen kilo in rekening gebracht;

  • 85% of minder, doch meer dan 70% van de overeengekomen minimale afname bedraagt, wordt € 3,50 per daadwerkelijk afgenomen kilo in rekening gebracht;

  • 70% of minder, doch meer dan 50% van de overeengekomen minimumafname bedraagt, wordt € 6,00 per daadwerkelijk afgenomen kilo in rekening gebracht;

  • 50% of minder van de overeengekomen minimumafname bedraagt, heeft BlackStock Coffee het recht een boete in rekening te brengen van 60% van de waarde van de overeengekomen minimale jaarafname, voor de vaststelling waarvan de ten tijde van het opeisbaar worden van de vordering geldende verkoopprijzen als uitgangspunt worden genomen.

  1. Voor zover de verbintenis als bedoeld in dit artikel niet onlosmakelijk deel uitmaakt van huur, bruikleen of een andere overeenkomst, vindt artikel 7, voor wat betreft looptijden en opzegging, overeenkomstige toepassing.

  2. Indien de overeenkomst tussentijds door de wederpartij wordt beëindigd, dan blijft de wederpartij de overeengekomen minimale afname verschuldigd aan BlackStock Coffee. De vordering dienaangaande is direct opeisbaar, zonder dat nog een tegenprestatie door BlackStock Coffee verschuldigd is.

  ARTIKEL 9. | VERKOOP: LEVERING

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de wijze van verzending en verpakking van de producten door BlackStock Coffee bepaald.

  3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.

  4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop haar deze ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat BlackStock Coffee haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.

  5. Het is BlackStock Coffee toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is BlackStock Coffee gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

  ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

  1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan BlackStock Coffee.

  2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen veertien dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan BlackStock Coffee.

  3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor BlackStock Coffee uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

  4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijzen bestaan.

  ARTIKEL 11. | (INSTALLATIE)WERKZAAMHEDEN

  1. De wederpartij staat ervoor in dat zij BlackStock Coffee tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden redelijkerwijs relevant is.

  2. Voor zover werkzaamheden van een overeenkomst deel uitmaken, is het de wederpartij niet toegestaan deze zelf te (doen) verrichten.

  3. De wederpartij neemt voor eigen rekening en risico alle maatregelen zodat de door BlackStock Coffee tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden uit te voeren en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien BlackStock Coffee dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. BlackStock Coffee zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen.

  4. De wederpartij staat ervoor in dat de locatie van uitvoering montageklaar is, waarbij watertoevoer, elektriciteit (krachtstroom) en afvoer per apparaat voorbereid zijn. Het tijdstip van de installatie wordt vastgesteld in onderling overleg.

  5. De wederpartij staat ervoor in dat zij, voor zover zij daarop invloed kan uitoefenen, alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.

  6. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is BlackStock Coffee onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan de wederpartij.

  7. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat BlackStock Coffee de wederpartij een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan, dan wel op het moment dat het voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.

  8. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of BlackStock Coffee de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na oplevering aan BlackStock Coffee te worden gemeld. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen nadat de wederpartij op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij BlackStock Coffee te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen vloeit er voor BlackStock Coffee uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

  9. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

  ARTIKEL 12. | GARANTIE BIJ VERKOOP

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen.

  2. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan BlackStock Coffee of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, reparaties van, of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet door BlackStock Coffee zijn uitgevoerd, alsmede gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege BlackStock Coffee.

  ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. BlackStock Coffee is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst BlackStock Coffee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

  2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is BlackStock Coffee gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor alle verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

  3. Voorts is BlackStock Coffee gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

  4. Voor zover dit aan haar kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.

  5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door BlackStock Coffee op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

  6. Indien BlackStock Coffee de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is BlackStock Coffee in geval van een huur- of bruikleenovereenkomst, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd de apparaten onmiddellijk terug te halen. In dat geval komen de kosten van transport die door BlackStock Coffee in verband met het terughalen van de apparaten worden gemaakt, voor rekening van de wederpartij.

  ARTIKEL 14.| OVERMACHT

  1. BlackStock Coffee is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. BlackStock Coffee doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.

  2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige schadevergoeding.

  3. Voor reeds geleverde prestaties is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

  4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

  ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. Alle door BlackStock Coffee vermelde prijzen zijn exclusief btw, bezorg- en/of transportkosten, instructiekosten en kosten voor het verrichten van werkzaamheden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aanbod en/of de overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren.

  2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de (op)levering, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is BlackStock Coffee gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

  3. Voorts is BlackStock Coffee gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de (op)levering openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.

  4. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, is BlackStock Coffee gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten jaarlijks op 1 januari aan te passen conform het toepasselijke prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor verbruiksartikelen geldt dat BlackStock gerechtigd is de (netto)prijzen jaarlijks te verhogen met ten hoogste 5%. BlackStock Coffee zal de wederpartij hiervan tijdig, ten minste twee weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verhoging, in kennis stellen.

  5. BlackStock Coffee is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op (verdere) uitvoering van de overeenkomst door BlackStock Coffee dan nadat de volledige overeengekomen prijs is voldaan.

  6. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door BlackStock Coffee voorgeschreven wijze.

  7. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen, is BlackStock Coffee gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien de betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval is BlackStock Coffee eveneens gerechtigd de betaling, inclusief de administratiekosten, middels overboeking te verlangen.

  8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

  9. De wederpartij is nimmer gerechtigd haar eventuele vorderingen op BlackStock Coffee te verrekenen met de door haar aan BlackStock Coffee verschuldigde betalingen.

  10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

  11. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke BlackStock Coffee voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de wederpartij.

  ARTIKEL 16. | HUUR EN BRUIKLEEN: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

  1. De wederpartij is tot aan het moment dat de apparaten weer door BlackStock Coffee in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schade aan de apparaten, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van de apparaten.

  2. Indien de apparaten, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de wederpartij worden teruggeleverd dan waarin zij bij aanvang van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door BlackStock Coffee gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van BlackStock Coffee om winstderving te vorderen.

  3. De wederpartij vrijwaart BlackStock Coffee van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van de apparaten. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

  4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de apparaten, is de wederpartij verplicht de dagwaarde van de apparaten te vergoeden, onverminderd de overige aan BlackStock Coffee toekomende wettelijke rechten.

  5. De eventueel door de wederpartij betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van BlackStock Coffee op de wederpartij.

  ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID VAN BLACKSTOCK COFFEE

  1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van BlackStock Coffee, draagt BlackStock Coffee geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de producten en in verband met de door of namens hem verrichte werkzaamheden.

  2. BlackStock Coffee is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

  3. BlackStock Coffee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel toch aansprakelijkheid van BlackStock Coffee bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BlackStock Coffee aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BlackStock Coffee toegerekend kunnen worden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

  1. Mocht BlackStock Coffee aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft BlackStock Coffee te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient BlackStock Coffee hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van BlackStock Coffee vervalt.

  2. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid is de aansprakelijkheid van BlackStock Coffee beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van BlackStock Coffee betrekking heeft, met dien verstande dat indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in dit lid, het bedrag dat in het kader van de overeenkomst over de laatste zes maanden aan de wederpartij is gefactureerd als uitgangspunt wordt genomen.

  3. De aansprakelijkheid van BlackStock Coffee zal nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van BlackStock Coffee daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

  4. Behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BlackStock Coffee bedraagt één jaar.

  5. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van BlackStock Coffee, zal de wederpartij BlackStock Coffee vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door of namens BlackStock Coffee verrichte werkzaamheden en het gebruik van de producten.

  ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

  1. Alle door BlackStock Coffee geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

  2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht BlackStock Coffee hiervan onverwijld in kennis te stellen.

  4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan BlackStock Coffee of de door BlackStock Coffee aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. BlackStock Coffee is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

  ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

  1. De rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien, zijn niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackStock.

  2. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

  4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van BlackStock Coffee wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.